П Р О Т О К О Л

 

 

28.02.2019 година                                                                                 гр. Ямбол

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  ВТОРИ   касационен състав

на ДВАДЕСЕТ И ОСМИ  ФЕВРУАРИ                                       2019 година

в публично заседание  в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВАНЯ БЯНОВА-НЕЙКОВА

  2. СТОЯН ВЪЛЧЕВ

 

Секретар  Велина Митева

Прокурор Димитринка Г.А

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Диана ПЕТКОВА

КАНД № 188  по описа за 2018 година

На именното повикване в 09.12 часа се явиха:

 

Касаторът  РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – Стара Загора, редовно и своевременно призован, изпраща представител главен юрисконсулт И.С., редовно упълномощена.

 

Ответната страна Г.И.С., редовно и своевременно призована, не се явява. За него се явява адв. Г. Г., редовно упълномощен.

 

Прокурорът е налице.                           

 

         Гл.юрисконсулт С.:     Да се даде ход на делото.

 

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА

 

Гл.юрисконсулт С.:     Поддържам жалбата.

Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

Адв. Г.: Госпожо Председател, от името на моя подзащитен оспорвам касационната жалба. Считаме, че същата е неоснователна и неаргументирана, а решението на Ямболски районен съд е правилно и основателно.

Нямаме искания за събиране на нови доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на доказателства.

         Да се приключи съдебното дирене. 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ и

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

        

 

Гл.юрисконсулт С.: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми административни съдии! Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло Решение № 300/23.11.2018 г. на Ямболския районен съд по АНД № 881/2018 г. Считам същото за необосновано по следните съображения:

На първо място съдът в своето решение е посочил, че датата на нарушението не е посочена в наказателното постановление, датата на извършеното нарушение, което не е така, видно от самото наказателно постановление и от акта за установяване на административно нарушение и всички останали събрани писмени и гласни доказателства.

На второ място само ще отбележа, че в решението си първоинстанционният съд е посочил, че Кметът на Община Ямбол не е отговорно лице по наказателното постановление. Считам това за неправилно, тъй като Община Ямбол, в лицето на нейния кмет, е титуляр по комплексно разрешително, по което е извършено нарушението.

С оглед на това моля да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение и потвърдите Наказателно постановление № 30.

 

Адв. Г.: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми административни съдии! Моля да оставите в сила решението на Ямболския районен съд, постановено по АНД № 881/2018 г.

На първо място считам, че съдът се е обосновал и основателно е отменил наказателното постановление, тъй като е видно, че наказателното постановление е стъпило на грешни правни констатации относно носителя на правото на водоползване. Не е приложил правилно разпоредбата на чл.48 от Закона за водите, в който текст изрично е казано, че водоползвателите са титуляри на разрешителните. Титуляр на разрешителното, както многократно се цитира от пълномощника на касатора, е именно Община Ямбол и като такава община, същата би следвало да носи санкция, само че не по реда, по който е определена от административнонаказващия орган, а именно по чл.200, ал.1, приложение 1 глоба, а следва да носи имуществена санкция, т.е. глобата е санкция за физическо лице, а имуществената санкция е на юридическото лице. Именно в този връзка и изцяло под мотивите на съдебния акт съдът се произнесъл по този въпрос, като е приел безспорно, че притежателят на комплексното разрешително е Община Ямбол, а не за титуляр Кмета на Община Ямбол. А и в тази връзка е отменено и самото наказателно постановление.

Ще моля съда изцяло да остави в сила решението на Ямболския районен съд, като обосновано и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми административни съдии! Считам, че касационната жалба е основателна и следва да бъде уважена, поради което Ви моля да отмените първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в едномесечен срок.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 09.17 часа.

                                                                 

                                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ не се чете

 

       

                            Секретар: /п/ не се чете