Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№ 192/21.12.2018 г.

Гр. Ямбол

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първи касационен състав, в публично заседание на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. СТАМАТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: В. ДРАГАНОВ

                                                 В. СТОЯНОВА

                                                              

 

 

при секретаря Ст. Панайотова  и с участието на прокурора Д. Георгиева, разгледа докладваното от председателя  КАНД № 174 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е образувано по жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора (РИОСВ) против Решение № 266/25.10.2018г. по АНД № 861/2018 г.  на Районен съд – Ямбол, с което  е отменено  Наказателно постановление № 24/10.08.2018 г. на Директора на РИОСВ  - Стара Загора, с което на осн. чл. 166, т. 3  във вр. с чл. 155, ал. 2   от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на ответника по касацията Г.И.С. е наложено административно наказание  глоба в размер на 2500 лева.   Твърди се, че оспореното решение е незаконосъобразно  и  следва да бъде отменено, като се постанови   ново решение по същество, с което    наказателното постановление да бъде потвърдено.  

В съдебно заседание касаторът  РИОСВ – Стара Загора,  чрез процесуалния си представител  поддържа жалбата изцяло на основанията, изложени в същата.

Ответникът по касацията  Г.С.,  редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител.  Същият не взема и писмено становище по депозираната касационна жалба.

Участващия по делото прокурор от ЯОП счита, че жалбата е основателна и като такава, следва да бъде   уважена.

  ЯАС, първи касационен състав счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна  в предвидения от закона срок и  е процесуално допустима. Разгледана  по същество, тя се преценя  и като ОСНОВАТЕЛНА. Съображенията за това са следните:

 С Решение    № 266/25.10.2018г. по АНД № 861/2018 г., Районен съд – Ямбол   е отменил  Наказателно постановление № 24/10.08.2018 г. на Директора на РИОСВ  - Стара Загора, с което на осн. чл. 166, т. 3  във вр. с чл. 155, ал. 2   от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на ответника по касацията Г.И.С. е наложено административно наказание  глоба в размер на 2500 лева

За да постанови съдебния си акт, решаващият съд е  събрал всички относими доказателства, въз основа на които  правилно е установил фактическата обстановка, но въз основа на последната е направил незаконосъобразният    извод, че  не е налице административно нарушение, тъй като липсва субективният елемент на деянието, а именно, че е виновно извършено от санкционираното лице Става дума за следното:   

 Разпоредбата на чл. 166, т. 3 от ЗОСС предвижда наказанието по чл. 165 от същия закон, а именно глоба от 2000 до 20 000 лева  да се налага  на лице, което не изпълнява предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативни протоколи по чл. 155 или чл. 157б, издавани от министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица. В конкретния случай, както правилно е приел решаващият съд,   в т. 1 от Констативен протокол № 004913/16.03.2018 г.,   е било издадено предписание да  се предприемат необходимите мерки за понижаване на нивото на водата в „Клетка – 1“ и в района на „Помпена шахта 1“, като за предприетите действия писмено да се уведоми РИОСВ – Стара Загора, с цел преустановяване изтичането на дъждовни води в канализацията. Определеният срок за изпълнението е 16.04.2018 г., а като отговорник  е посочен кметът на Община Ямбол.

При извършената на 17.04.2018 г.  проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора било констатирано, че нивото на водата около описаните шахти е високо и отново се наблюдава изтичане (преливане на води с тъмен цвят) от участъка в шахта „Калник“, а при огледа на „Помпена шахта 1“ е установено високо ниво на водата, стигащо до около 20 см под ел. таблото на помпената станция. За констатираното неизпълнение на предписанието, на С. бил съставен АУАН, а въз основа на последния е издадено и наказателното постановление.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният  съд е приел, че за да бъдат изпълнени дадените задължителни предписания е необходимо  те да бъдат връчени на лицето, което следва да ги изпълни, а в случая това не е сторено – предписанието е връчено на С.В.– * ОСИД в Община Ямбол, за която няма доказателства да има представителна власт по отношение на кмета на общината. Прието е също, че няма данни, от които да се установява, че ответникът по касацията е запознат с предписанието. Този извод на решаващия съд не се споделя от настоящата съдебна инстанция.

Действително, Констативен протокол № 004913/16.03.2018 г., съдържащ процесното предписание е връчен не на кмета на Община Ямбол, а на С.Б.В., която е служител от общинската администрация. Очевидно е обаче, че ответникът по касацията С. е бил запознат с този протокол, респ. със предписанието в него, тъй като в определения срок – 16.04.2018 г., същият е изпратил до РИОСВ уведомително писмо за предприетите от него мерки именно във връзка с това предписание (рег. № 2801-06663/16.04.2018 г.). Освен това, в нито един момент (нито с възражението си по съставения АУАН, нито   в жалбата си пред решаващия съд, нито в съдебно заседание) ответникът по касацията С. е оспорил обстоятелството, че е запознат с констативния протокол. Защитата му е изцяло на друга плоскост.  Предвид на това настоящата съдебна инстанция намира, че ответникът по касацията е бил запознат с процесното предписание, но не го е изпълнил в определения за това срок. Следва да се посочи също, че доколкото нарушението не се  характеризира с по-ниска степен на обществена опасност от останалите нарушения от същия вид, не са налице и основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН. Що се отнася до размера на наложеното административно наказание, а именно глоба   2 500 лева, същото е почти в минималния, предвиден от закона размер (чл. 165 ЗООС предвижда такъв от 2 000 до 20 000) лева и е напълно съобразен както с тежестта на нарушението, така и с имотното състояние на нарушителя.

С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното решение на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено, като се постанови ново решение по същество, с което наказателното постановление да бъде потвърдено.

Водим от горното,  Я А С, първи касационен състав,

 

 

 

 

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 266/25.10.2018 г. по АНД № 861/2018 г. на Районен съд – Ямбол.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/10.08.2018 г., издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, с което на осн. чл. 166, т. 3  вр. с чл. 155, ал. 2  от ЗООС на Г.И.С., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 2500  (две хиляди и петстотин)  лева.    

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/не се чете                

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:   /п/не се чете         

                                                           /п/не се чете