Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 116/13.7.2017 г.                                              гр. Ямбол

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. ЯМБОЛ, ПЪРВИ КАСАЦИОНЕН  СЪСТАВ

На четвърти юли 2017 год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :      ДИАНА ПЕТКОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ :       ВАНЯ СТОЯНОВА

                                                                 СТОЯН ВЪЛЧЕВ

                                                                                                                                                                                                                                   

Секретар      Ст. Гюмлиева

Прокурор     Димитринка Георгиева

като разгледа докладваното от  съдия В. Стоянова

кан.дело № 144   по описа на 2017 г.

         За да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.185, ал. 2 във вр. с чл. 186, ал. 2 АПК.

         Образувано е по протест от Окръжна прокуратура – Ямбол, подаден от Зам.административния ръководител-Зам.окръжен прокурор против чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол /наричана по-долу Наредбата/, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.  В протеста се сочи, че макар и издадена от компетентен орган и при необходимата форма, при приемане на чл. 45 от Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което води до незаконосъобразност  на тази разпоредба и е основание за отмяната й. Като аргумент в тази насока се изтъква разлика между проекта за наредба, публикуван на ел. страница на Община Ямбол на 14.10.2016 г. и този, внесен за разглеждане от Общинския съвет. По-конкретно посочва се чл. 24 от проекта за наредба, според който е предвидено събиране на такса за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/, а във внесената за разглеждане от Общински съвет – Ямбол наредба платената зона за кратковременно паркиране /синя зона/ вече не е в раздел „такси“, а в глава трета - „цени на услуги и права“ - чл. 45. В протеста се сочи, че по този начин безспорно е налице нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като между обявения за обществено обсъждане проект за подзаконов нормативен акт и този, внесен за разглеждане в Общински съвет – Ямбол, не следва да има разлика. Соченото нарушение се обосновава с това, че част от разпоредбите не са били предложени за обществено обсъждане в Общинския съвет, съобразно разпоредбите на ЗНА /Закона за нормативните актове/. Изтъкват се и нарушения на материалноправни разпоредби, с оглед разликата, която законодателят е въвел между „такса“ и „ цена“ в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, и ал. 2 от ЗМДТ, като в първия случай законът изрично задължава общините за извършването на съответните услуги да събират такси, а във втория – доброволността е налице, тъй като общините по собствено усмотрение приемат извършването на определена услуга. Посочено е още, че „таксата“ включва материалнотехническите и административните разходи по предоставяне на услугата, докато „цената“ поглъща разходите за таксата и освен тях включва процент печалба. Иска се отмяна на чл. 45 от Наредбата.

В съдебно заседание протеста се поддържа изцяло. Претендират се направените съдебни разноски в размер на 20 лв.

Ответната страна – Общински съвет – Ямбол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител. Депозира писмен отговор по подадения протест. Като неоснователни са преценени доводите, развити в протеста на ЯОП. Намира, че в процеса на една пълноценно проведена процедура по приемане на нормативен акт първоначалният проект може да бъде допълнен, преработен или изменен и един такъв резултат се сочи, че е в съгласие, а не в противоречие с чл. 77 от АПК. Посочва се, че са от значение  и мотивите, с които се е стигнало до изменение на първоначално внесения проект – съобразяване на подзаконов акт със закона, изискване залегнало в чл. 15, ал. 1 от ЗНА, като изрично е посочено в предложения проект за наредба, че за ползване на паркомясто в платена зона за паркиране и в извън пешеходни зони е предложена промяна, като вместо такса е определено заплащане на цена в изпълнение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 99, ал. 3 от ЗДвП. Посочено е още, че действието е продиктувано от законодателна промяна на чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, съгласно която за ползването на платен паркинг се заплаща не такса, а цена. В отговора се излагат още доводи в насока, че целта на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е да се даде възможност на заинтересованите лица и организации да се запознаят с проекта на нормативен акт, за да могат да вземат отношение по него. Изтъква се, че при първоначално публикувания проект на нормативен акт, в частта в която е определена такса за ползване на паркомясто в платена зона за паркиране, не са постъпили становища и възражения. Позовават се на разпоредбата на чл. 28 от ЗМСМА, според която заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити, като гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения. Посочва се, че такива по вече внесената промяна с въвеждане на разпоредбата на чл. 45 от Наредбата не са направени и няма постъпили възражения и жалби след обявяване по надлежния ред по вече приетата наредба. С обстоятелството, че няма присъединили се лица в съдебното производство се обосновава и липсата на нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Иска се отхвърляне на протеста като неоснователен.

         Представителят на ОП – Ямбол, участващ в производството на основание чл. 192 АПК, взема становище за основателност на направеното оспорване от ОП – Ямбол. Позовава се на съображенията, изложени в протеста.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         На 14.10.2016 г. на електронната страница на Община Ямбол, раздел Общински съвет, подраздел Документи, секция Проекти на нормативни документи е публикуван проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол /Наредба/. Видно от Обявление рег. № 0529/14.10.2017 г., одобрено от секретаря на Община Ямбол, заедно с проекта са публикувани и мотивите към същата, съдържащи причините наложили приемането й, целите, които се поставят, финансовите и другите средства необходими за прилагането й, очакваните резултати, включително и финансови, както и анализ за съответствието с правото на ЕС. В същото е посочено, че в 14-дневен срок всички заинтересовани лица могат да направят предложения и изложат становища по проекта.

Проектът за Наредба е внесен за разглеждане на заседание на Общински съвет – Ямбол, насрочено на 29.11.2016 г. и е включен по т. 3 от дневния ред. Видно от Протокол № ХІV на заседанието на Общинския съвет – Ямбол са присъствали 35 от общо 37 общински съветници. За приемане на Наредбата са гласували „за” – 19 общински съветници, ”против” – 9 и ”въздържали се” – 5.

       При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

       Протестът на ОП – Ямбол е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването. Предмет на протеста е чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол,  проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Съгласно чл. 185, ал. 2 АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни негови разпоредби. А съгласно чл. 186, ал. 2 АПК прокурорът може да подаде протест срещу акта, като съгласно чл. 187, ал. 1 АПК упражняването на процесуалното право на протест не е обвързано с преклузивен срок.

       Разгледан по същество протестът на ОП – Ямбол е основателен.

       На първо място, настоящият състав намира, че Наредбата е издадена от материално и териториално компетентен орган – Общински съвет – Ямбол, който съгласно чл. 8 от ЗНА притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Според чл. 9 от ЗМДТ, ОбС приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. От доказателствата по делото се установява, че проектът за наредбата, заедно с мотивите, е публикуван на интернет страницата на Община Ямбол на 14.10.2016 г., раздел Общински съвет. В обявлението изрично е указано на заинтересованите лица, че могат да направят възражения и изразят становища в 14-дневен срок. Видно от приложеното обявление /стр. 109 от делото/, е посочено, че с оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК и с оглед гарантиране принципите на стабилност, откритост, съгласуваност, обоснованост са предприети действия относно публикуване на проекта за наредба, ведно с мотиви към нея. Предвид обстоятелството, че в конкретния казус е протестирана  само една разпоредба на Наредбата – чл. 45, съдът следва да извърши съдебен контрол за законосъобразността й. Този контрол се състои в проверка на съответствието й с текстове от акт от с по-висока степен - закон или Конституция /чл. 8 ЗНА/ в рамките на регулираните обществени отношения.

              Безспорно между „такса” и „цена” е налице разлика, която законодателят е направил и в чл. 6, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ. Основният разграничителен белег между тях е доброволността на предоставените дейности. В първия случай законът изрично задължава общините за извършването на съответните услуги да събират такси, а във втория доброволността е налице, тъй като общините по собствено усмотрение приемат да извършват определени услуги.

          Видно от Проекта за Наредбата, публикуван на електронната страница на Община Ямбол на 14.10.2016 г., и  този внесен за разглеждане от Общински съвет – Ямбол е налице  разлика в съдържанието на текста на чл. 45 от Наредбата. Това безспорно съставлява в тази част нарушаване на административнопроизводствените правила, тъй като между обявения за обществено обсъждане проект за подзаконов нормативен акт и този, внесен за разглеждане в Общински съвет – Ямбол,  не следва да има разлика. В противен случай се оказва, че част от разпоредбите, предложени на обсъждане в Общинския съвет, не са били подложени на обществено обсъждане съобразно разпоредбите на ЗНА. Според чл. 24 от Проекта за Наредба е предвидено събиране на такса за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/, а във внесената за разглеждане от Общински съвет – Ямбол Наредба платената зона за кратковременно паркиране /синя зона/ вече не е в раздел „такси“, а в глава трета - „цени на услуги и права“ – чл. 45, който гласи: „Цените, които се събират от ОП “Платени зони за паркиране“ за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /“синя зона“/, се определят за час и за месец /1, 6 или 12/, а за паркиране в и извън пешеходни зони се събира цена за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец, за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство. В обявения Проект на Наредбата, материята, уреждаща заплащане в т. н. „синя зона“ се съдържа в чл. 24 от същата, който гласи: „Таксите, които се събират от ОП “Платени зони за паркиране“ за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /“синя зона“/, се определят за час и за месец /1, 6 или 12/, а за паркиране в и извън пешеходни зони се събира цена за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец, за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство.

При съпоставка с процедурните правила, които уреждат приемането на нормативните актове, съдът констатира, че не са били спазени чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове по отношение на протестирания текст на чл. 45 от Наредбата. По силата на  чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, към който препраща чл. 79 във връзка с чл. 80 от АПК, изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по делото са представени доказателства за публикуване на Проекта за Наредба. Задълженията на съставителя на проекта по чл. 26 от ЗНА са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, и с внасянето на текст, различен от обявения в проекта за обсъждане, е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – основание за отмяна на атакуваната разпоредба.

 

 

 

 

Наред с горното, ЗНА придава изключително значение на предварителното  разгласяване и обсъждане на Проекта за Наредба с всички заинтересовани лица преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването. Мотиви, с дефинираното от законодателя съдържание, трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение, дори пренесено при неизпълнение на изискването към една разпоредба. В тази връзка следва да се отбележи, че всеки един от задължителните реквизити на чл. 28, ал. 2 от ЗНА изисква конкретна обосновка, а не излагане на общи положения. Но тези мотиви следва да са изложени преди да е обявен проектът, а не както е посочено и в отговора на Общинския съвет, че предложението на кмета на Община Ямбол, с което е внесена в Общински съвет наредбата, е мотивирано за предстоящата промяна. Следва да се има предвид, че от една страна кметът прави предложение от 22.11.2016 г. в Общинския съвет за приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, а от друга страна в самото предложение посочва причини за изменението на Проекта на Наредбата за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/ и за паркиране в и извън пешеходни зони, като за ползване на платен паркинг се заплаща не такса, а цена. Посочено е, че това действие е продиктувано от  законодателна промяна на чл. 99, ал. 3 от ЗДвП. От друга страна в отговора с изх. № И-0090 от 08.06.2017 г. на Общинския съвет по жалбата също като довод за промяна в съдържанието на разпоредбата, уреждаща заплащане при т.н. „синя зона“, се сочи законодателна промяна в ЗДвП – чл. 99, ал. 3, според който за плащането на платен паркинг се заплаща не такса, а цена.

Проследявайки законодателните промени на чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, следва да се посочи, че изменението е въведено още с ДВ бр. 37 от 2015 г., когато е прието, че Общинският съвет определя цената за паркиране на местата по ал. 1, както и условията и реда за плащането й от водачите на специализираното звено на общината. Съответно със същия брой 37 на ДВ е обнародвана и промяната в чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ /За всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, Общинският съвет определя цена/, както и приета нова ал. 3 на чл. 6, според която ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на Общинския съвет. Следователно към момента на обявяване на проекта за наредба, промяната в чл. 99, ал. 3 от ЗДвП е била на лице, т.е. имало е достатъчно време Общинският съвет да приведе в съответствие с изискванията на ЗНА Проекта за Наредба в частта, уреждаща ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/, поради което и обявеният проект е следвало да съдържа протестираната разпоредба във вида, в който е приета.

Смисълът, който влага законодателят при предварително обявяване на разпоредбите, които ще бъдат приети, е да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. С оглед императивния им характер, неизпълнението на посочените процедурни правила представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и от друга страна е нарушение на чл. 12, ал. 1 АПК, според който органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.

Предвид изложеното, протестът се явява основателен, което обоснова основателност и на искането за присъждане на разноски в размер на 20 лева за обнародване в ДВ.

        Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1, предл. 3 от АПК, съдът

 

                                           Р   Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.   

     

ОСЪЖДА Общински съвет – Ямбол да заплати на Окръжна прокуратура – Ямбол направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.

 

Решението, съгласно чл. 194 АПК, да се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете              ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/не се чете           

 

 

 

 

                                                                                                2.  /п/не се чете