1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 275/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 275/2019 г.

17.07.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на: чл.3а, ал.1, чл.3а, ал.2, чл.15а, ал.1, чл.15а, ал.2, чл.21, ал.2, чл.21, ал.8, чл.21а и чл.21б, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 275/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 12.09.2019 г.

Секретар: /п/ не се чете