1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 193/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 193/2019 г.

28.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 5, т. 3, т. 3а, и чл. 34, ал. 1 и ал. 2   от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на Община „Тунджа“-Ямбол, приета с решение по Протокол № 11/30.07.2004 г., последно изменена и допълнена с Решение № 658/31.07.2018 г. по Протокол № 40/31.0.2018 г., по което е образувано адм. дело № 193/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.07.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете