1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 177/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 177/2019 г.

16.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на: чл.2, ал.1 в частта “…и разрешение за прокопаване, издадено от Кмета на Община Болярово или друго упълномощено от него лице“, чл.2, ал.2 и ал.3, чл.3, ал.2, предл.4, чл.8, ал.3, чл.9, буква“а“ и буква“д“ и чл.10 вр. с чл.9, буква“а“ и буква“д“ и Приложението от Наредба №16 за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 177/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 13.06.2019 г.

Секретар: /п/ не се чете