1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 170/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 170/2019 г.

15.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стралджа, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешение по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VІІ, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда, за дейностите по събиране и транспортиране на ИУМПС, по което е образувано адм. дело № 170/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.06.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете