1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 176/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 176/2019 г.

14.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.45 и чл. 63-65 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград, приета с решение № 319/28-09.2017г. по т. 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Тополовград, проведено на 28.09.2017г., протокол № 28/28.09.2017г., по което е образувано адм. дело № 176/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.06.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете