1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 173/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 173/2019 г.

14.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл.58-чл.60, Раздел ХІІІ „Административни нарушения и административно-наказателни разпоредби“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол, приета с Решение №7 по т.7 на 23-то заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 21.06.2013 год., по което е образувано адм. дело № 173/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 13.06.2019 г. от 10:00 ч.

Секретар: /п/ не се чете