1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 163/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 163/2019 г.

08.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбата на чл.45 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград, приета с решение № 319 от 28.09.2017 г. на Общински съвет-Тополовград, в частта относно въведено изискване (ограничение) за притежаване на разрешително по чл.35 и чл.67 ЗУО, или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за извършване на дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС), по което е образувано адм. дело № 163/2019 г. по описа на Административен съд – ЯмболСекретар: /п/ не се чете