1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 107/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 107/2019 г.

02.04.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на Решение по т.5.3 от Протокол № ХLІІ от проведено на 28.02.2019 г. редовно заседание на Общински съвет-Ямбол: на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор 87374.524.6 по ККарта на гр.Ямбол, парк Боровец, вид собственост-общинска публична, /НТП За защитно и изолационно озеленяване-по ККарта/ да не се разполагат обекти по чл.62, ал.7, т.5, 6 и 7 от ЗУТ до одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план-План за регулация и застрояване на парк Боровец, по което е образувано адм. дело № 107/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.Секретар: /п/ не се чете