1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 54/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 54/2019 г.

22.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на Решение по точка трета, прието на четиридесет и първото заседание на Общински съвет Ямбол на 31.01.2019г. в частта му на:

  • т.1.1. Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1, от които в Раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви са предвидени §§ 85-00, под-§§ 85-02 емисии на дългосрочни държавни(общински) ценни книжа в размер на 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019 за местни дейности.
  • т.2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, от което 17 602 470лв. са с източник на финансиране облигационен заем чрез емисия на общински ценни книжа и са предвидени в разчета като капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00 и за придобиване на дълготрайни материални активи по § 52-00.

По същото е образувано адм. дело № 54/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 09.04.2019 г. от 10:00ч.Секретар: /п/ не се чете