1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 60/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 60/2019 г.

21.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбата на: чл.33, ал.2 в частта “или от оправомощени от него лица“, от НАРЕДБА № 10 за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища (Приета с решение на ОбС-Стралджа № 258 от Протокол №23/15.12.2005 г., Изм. с решение №160 от Протокол №16/22.01.2009г.), по което е образувано адм. дело № 60/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 28.03.2019 г. от 10:00ч.

Секретар: /п/ не се чете