1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 21/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 21/2019 г.

17.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл.31, ал.5 от Наредба № 10 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища на Община Стралджа, приета с Решение № 258 по протокол № 23 от 15.12.2005г., изменена с Решение № 160 по протокол № 16 от 22.01.2009г. на Общински съвет Стралджа, по което е образувано адм. дело № 21/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете