1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 24/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 24/2019 г.

17.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на: чл.5, ал.2, чл.22, ал.1, т.1, чл.26, ал.6 и чл.42, т.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища (приета на ХІV сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 04-11.02.2005г. в сила от 23.02.2005г., доп. с реш. ХХ-5/21.07.2005г., изм. и доп. с реш. ХХХ-7/18.05.2006г. в сила едномес. срок след реш., изм. и доп. с реш. ХLІІІ-5/27.04.2007г. в сила едномес. срок след реш., изм. и доп. с реш. VІ-4/13.03.2008г., изм. ХХХІІІ-20/26.03.2014г., в сила от 01.04.2014г., изм. с Решение № 63/13.03.2018г. по адм. д. № 30/2018г. на ЯАС), по което е образувано адм. дело № 24/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 28.02.2019 г.

 

Секретар: /п/ не се чете