1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 283/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 283/2018 г.

20.11.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на Глава Втора, Раздел I „Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства за строежи с влязло в сила разрешение за строеж“, чл. 2 – чл. 3 от Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на Община Ямбол, приета с Решение по т. 8 на XXXVI заседание на Общински съвет Ямбол, проведеното на 05.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г., по което е образувано адм. дело № 283/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 17.01.2019 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете