1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 224/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 224/2018 г.

03.10.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на точка 19, раздел V, буква „А“ от Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Тополовград, приета с Решение № 161 от 28.01.2009 г., последно изменена и допълнена с Решение № 424 от 31.08.2018 г., по което е образувано адм. дело № 224/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 15.11.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете