1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 191/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 191/2018 г.

29.06.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен Управител – Ямбол на решение 460 по т. 6 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Болярово, проведено на 28.06.2018г., взето на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, с което е   прието допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услуги, както следва: В раздел Х - Други местни такси определени със закон се създава: чл. 43 а ал. 1 и ал. 2, по което е образувано адм. дело № 191/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.09.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете