1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 146/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 146/2018 г.

21.06.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 7, чл.10, ал. 1, т. 6, буква „б“, чл. 22, ал. 4 в частта, относно „упълномощените от него длъжностни лица“ и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 21 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово, приета с Решение № 99 по Протокол № 8   от проведеното на 30.05.2012 г. заседание на Общински съвет – Болярово, по което е образувано адм. дело № 146/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.09.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете