1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 41/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 41/2018 г.

09.02.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 в частта „по писмено искане на най-малко 1/3 от всички общински съветници“ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в сила от 23.12.2015г., приет с решение № 13/3/1 от протокол №3/23.12.2015г. на ОбС Елхово, изм. с решение № 251/23/2 по протокол № 23/04.09.2017г., по което е образувано адм. дело № 41/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 15.03.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете