1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 30/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 30/2018 г.

05.02.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбата на чл.22, ал.4 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на община Ямбол приета с Решение на ХІV сесия на Общински съвет-Ямбол, проведена на 11.02.2005 г., в сила от 23.02.2005 г., с последно изменение от 26.03.2014 г., в сила от 01.04.2014 г., по което е образувано адм. дело № 30/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 22.02.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете