1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 400/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 400/2017 г.

03.01.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл.10, ал.1, т.3 и чл.10, ал.2, изр.3 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет-Стралджа, приет с решение № 6 от Протокол №2/03.12.2015 г. на ОбС-Стралджа, по което е образувано адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 25.01.2018 г. от 10:00 ч. 

 

Секретар: /п/ не се чете