1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 343/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 343/2017 г.

23.11.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 62 от Наредба № 2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Стралджа, приета с решение № 99 от Протокол № 8 от 09.06.2016г. на Общински съвет Стралджа, по което е образувано адм. дело № 343/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 11.01.2018 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете