1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 340/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 340/2017 г.

15.11.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл. 15 ал. 1, чл. 40 ал. 4 и чл. 79 от Наредбата № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от ОбС - Болярово с Решение № 252 от 26.09.2005 год., с последно изменение 4.08.2016 год., по което е образувано адм. дело № 340/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 14.12.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете