1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 337/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 337/2017 г.

14.11.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 47, ал. 1, чл. 100, ал. 3, чл. 109, ал. 3 и чл. 118, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 120/30.10.2008 г. на Общински съвет – Тополовград, последно изменена с Решение № 224/27.02.2017 г. на Общински съвет – Тополовград, по което е образувано адм. дело № 337/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.01.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете