1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 155/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 155/2017 г.

20.06.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на чл. 22 ал. 2 т. 8 от Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа, приета с решение № 79 от протокол № 9 от 28.06.2004г. на Общински съвет Стралджа, влязла в сила на 13.07.2004г., изм. с решение № 149 от протокол № 12 от 30.09.2016г., по което е образувано адм. дело № 155/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 14.09.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете