1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 152/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 152/2017 г.

20.06.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл.31, ал.2, т.8 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол(Приета с Реш.ХІ-1/19-25.11.2004г., изм. и доп. Реш. ХХХ-8/18.05.2006г., изм. Реш. VІ-10/13.03.2008г., изм. Реш. ІХ-8/30.05.2008г., изм. Реш. V-15/29.12.2011г., изм. – Реш. ХХ-17/22.03.2013г., изм. – Реш. ХХІІІ- 6/21.06.2013г), по което е образувано адм. дело № 152/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.09.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете