1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 119/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 119/2017 г.

03.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 37, ал. 2, т. 6, чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа, приета с Решение № 539 на проведеното на 24.03.2015 г. заседание на Общински съвет–Стралджа, изм. с Решение № 148 на ОбС–Стралджа–протокол № 12/30.09.2016 г., изм. с Решение на ОбС–Стралджа № 191–протокол № 15/23.12.2016 г., по което е образувано адм. дело № 119/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 01.06.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете