1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 60/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 60/2017 г.

16.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград и § 8, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на същата наредба, приета с Решение № 161 от 28.01.2009 г., с последно изменение с Решение № 207 по Протокол № 19 от 31.01.2017 г., по което е образувано адм. дело № 60/2017 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете