1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 27/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 27/2017 г.

13.02.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на осн. чл.180, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от Иван Димитров Кърцъков, Тодор Стоянов Михайлов, в качеството му на управител на „Имакс“ ЕООД и Георги Веселинов Зафиров, на решение по протокол № 15 от 29.12.2016г. на Общински съвет, Ямбол да се съобщи чрез обявление в Държавен вестник в частта по точка първа-одобряване на план - сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017г. и по т. 2-Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г., по което е образувано адм. дело № 27/2017 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 31.03.2017 г. от 09:30 часа.

 

Секретар: /п/ не се чете