1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 301/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 301/2016 г.

23.12.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на основание чл 188 във вр. чл.181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.6, чл.16, ал.1и чл.20, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Тополовград приета с Решение № 120/30.10.2008 г. от Протокол № 15 на Общински съвет-Тополовград по което е образувано адм.д. № 301/2016г. по описа на Администранивен съд-Ямбол, насрочено за 26.01.2017 г. от 10:00 ч. За разглеждане на делото има резервна дата -09.02.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете