1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 163/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 163/2016 г.

01.08.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура - Ямбол на разпоредбата на чл. 16, т. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община „Тунджа” – Ямбол, приета с Решение на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол по т. 10 от Протокол № 37 от 31.03.2003 г. По оспорването е образувано адм. дело № 163/2016 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 20.09.2016 г. от 10.30 часа.

 

 

Секретар: /п/ не се чете