1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 164/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 164/2016 г.

27.07.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 АПК във вр. с чл. 181, ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-гр.Ямбол на разпоредбата на чл. 15, ал. 2, т. 3, пр. 2   от Наредба № 9 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Болярово, приета с Решение № 219/28.07.2005 г., изм. с Решение № 306/28.10.2010 г. на Общински съвет – Болярово, по оспорването е образувано адм.д. № 164/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 29.09.2016г. от 10.15ч.

 

 

Секретар: /п/ не се чете