1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 158/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 158/2016 г.

26.07.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 АПК във вр. с чл. 181, ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-гр.Ямбол на разпоредбите на чл.12, ал.2, т.3, предл.2 и чл.16, т.4 от Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа, приета с Решение на Общински съвет-Стралджа № 79 от Протокол № 9/28.06.2004 г., изм. и доп. с Решение № 139 от Протокол № 12/30.10.2012 г. на Общински съвет-Стралджа по оспорването е образувано адм.д. № 158/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 08.09.2016г. от 10.00ч.

 

 

Секретар: /п/ не се чете