1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 81/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 81/2016 г.

19.05.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2, от АПК съобщава, че са оспорени от Районна прокуратура-гр. Елхово разпоредбите на чл. 5 ал. 2 и ал. 4, чл. 10, чл. 11 ал. 1 и ал. 2 и чл. 42 ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, стопанисване и управление на общинско имущество на Общински съвет, гр. Болярово, приета с Решение № 207 по т. 5 от дневния ред на осемнадесето заседание проведено но 30.05.2005г. По оспорването е образувано адм.д. № 81/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.06.2016г. от 10.00ч. и резервна дата 05.07.2016г. от 09.30ч.

 

Секретар: /п/ не се чете