1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 246/2014 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител – гр. Ямбол на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово, приета с Решение № 451/38/4, обективирано в Протокол № 38, взето по т.4 от дневния ред на заседание на Общински съвет Елхово проведено на 23.10.2014г., по което е образувано адм. д. № 246/2014 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 22.01.2015 г. от 10.00 ч.