1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 116/2013 г.

Размер на текста:

 

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Георги Веселинов Зафиров против решение по т. 17 от протокол № ХХ от 22.03.2013г. на Общински съвет, Ямбол за изменение и допълнение на чл. 13 ал. 3 и параграф 14 от ПЗР на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, по което е образувано адм. д. № 116 / 2013 г. по описа на Административен съд Ямбол, насрочено за 27.06.2013 г. от 10.00 ч.