1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 22/2014 г.

Размер на текста:

 

Административният съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Ямбол срещу Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 5 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По оспорването е образувано адм. дело № 22/2014 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 10.04.2014 г. от 10.00 ч.