1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 84/2013 г.

Размер на текста:

Административният съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Районна прокуратура – Елхово, с който се оспорва разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр. Болярово, изменена с Решение № 146 по протокол № 13 от 30.10.2012 г. на Общински съвет - гр. Болярово. По протеста е образувано адм. дело № 84/2013 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 16.05.2013 г. от 9 ч.