1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 44/2007 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 188, вр. чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 45а от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Болярово, приета с Решение на Общински съвет – Болярово, т. 6 от Протокол № 38/29.03.2007 г., по което е образувано адм.д.№ 44/2007 г. по описа на Административен съд - Ямбол.