1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 98/2008 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на чл.33, приложение 6, т.53 от Наредба за определянето и администрирането на местни- те такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, с която е определен размера на цената на услугата - одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ, по което е образувано адм.д. № 98/08 по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 24.VІ.2008 г.от 14.00 ч.