1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 125/2008 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Област Ямбол на решение № 164/13/1 от Протокол № 13/27.VІІІ.2008 г. на Общински съвет - Елхово, с което се променят текстовете на чл. чл. 13, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 37 и 45 от Наредба № 5 за РПУРОИ, по което е образувано адм. д. № 215/08 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 26.ХІ.2008 г. в 14 ч.