1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 172/2011 г.

Размер на текста:

Административен съд - Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Валентин Георгиев Велев от гр.Ямбол на разпоредбата на чл.28а от Наредба № 1за обществения ред на територията на община Стралджа, приета с решение № 485 от 28.ІV.2011г. на Общински съвет Стралджа, по което е образувано адм.д.№ 172/2011г. по описа на Административен съд- Ямбол, насрочено за 8.ІХ.2011г. в 10 ч.