1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 313/2011 г.

Размер на текста:

Административният съд - Ямбол съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК е постъпило оспорване от “ДЕЛЕВ И ДЕЛЕВ” ЕАД, със седалище и адрес на управление София, бул. Шипченски проход № 46, бл. 43, представлявано от изпълнителния директор Десислав Борисов Делев, на разпоредбите на чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стралджа, приета с Решение № 389 на Общински съвет Стралджа по Протокол № 45 / 12.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 486 по Протокол № 45 / 29.04.2011 г. на Общински съвет Стралджа, по което е образувано адм. д. № 313 / 2011 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.10.2011 г. от 09.00 ч.