1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 8/2012 г.

Размер на текста:

Административният съд - Ямбол съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК е постъпило оспорване от Сдружение с нестопанска цел “Гражданска инициатива “Справедливост” гр.София, БУЛСТАТ 175389520, с адрес: София, ул. Алабин № 40, ет. 2, представлявано от председателя Иван Тодоров Груйкин, на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с решение от 15.02.2008 г. на Общински съвет Ямбол /изменена с протокол VІ / 13.03.2008 г.; изменена с протокол на Общински съвет VІІІ / 19.05.2008 г.; изменена с решение № ХХІХ-8 от 19.12.2009 г./, по което е образувано адм. д. № 8 / 2012 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 08.03.2012 г. от 10.00 ч.