1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 174/2012 г.

Размер на текста:

Административният съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение “Движение с екологична насоченост”, с. Дражево, община “Тунджа”, област Ямбол, представлявано от Димитър Вълев Димитров, срещу Решение по т. 22 от Х-то заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 13.06.2012 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и Решение № СЗ-7-ЕО/2012 г. на РИОСВ - Стара Загора е приета актуализация на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013 г. По оспорването е образувано адм. дело № 174/2012 по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 20.09. 2012 г. от 9 ч.