1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 181/2012 г.

Размер на текста:

Административният съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение “Движение с екологична насоченост”, с. Дражево, община “Тунджа”, област Ямбол, ул. Извън регулация № 1, представлявано от Димитър Вълев Димитров, срещу Решение по т. 1 от ІХ-то заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 04.05.2012 г., за приемане на актуализация на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците с период на действие 2008 – 2013 г., съгласно Приложение 1. По оспорването е образувано адм. дело № 181/2012 по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 13.09.2012 г. от 9.30 ч.