1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Годишното отчетно събрание на Административен съд – Ямбол ще бъде на 12.03.2009 г. от 16.00 ч.

Размер на текста:

На 12.03.2009 г. от 16.00 часа в зала №1, ет. 1, Съдебна палата – Ямбол ще се проведе годишното отчетно събрание на Административен съд – Ямбол.

Административният ръководител – Г-жа Диана Петкова ще запознае присъстващите с дейността на съда през 2009 г. Пълният текст на доклада можете да намерите в интернет-страницата на Административен съд – Ямбол /отчетни доклади/.

Събранието е открито за журналистите. Предвид очакваната продължителност /около два часа/ и за ваше улеснение, ви предлагам конспектирана част от доклада, а операторите и фоторепортерите да присъстват в началото, за да снимат.

 

Извадки от доклада за дейността на Административен съд – Ямбол през 2009 г.

 

За периода 01.01.2009 год. - 31.12.2009 год. в Административен съд - Ямбол са постъпили и са образувани общо 535 броя дела. Останалите висящи производства към началото на отчетния период са 43 или общият брой на делата за разглеждане през 2009 год. е 578. От тях първоинстанционните административни дела са 345, а касационните дела са 233, а от тях с наказателно-административен характер - 229. При съпоставяне с данните от предходните 2007 год. и 2008 год. се констатира увеличение, както на административните първоинстанционни дела, така и на касационните. През 2007 год. постъпилите в Административен съд - Ямбол административни дела са 206, а касационни - 142. През 2008 год. броят на тези дела е съответно 265 и 202. Следователно е налице тенденция към увеличаване на общия брой дела, като за отчетната година тя е чувствителна при административните дела. Тази тенденция дава основание на Председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова да направи извода, че заинтересованите лица, макар и бавно, научават за възможностите, които им дава Административно-процесуалния кодекс да защитят правата и интересите си и да започват да ги използват.

През 2009 год. в Административен съд - Ямбол са разгледани общо 345 първоинстанционни административни дела, от които 316 новообразувани и 29 останали висящи към началото на периода. От анализа на тези дела може да се направят и изводи, относно работата на администрацията. Като цяло администрацията не реализира правото си при задължението за изясняване на обективната истина да изслушва експертизи, свидетели или да събира писмени обяснения. Това от своя страна затруднява и забавя работата на съда, тъй като пред него за първи път започва събирането на такива доказателства. Следва да се отбележат и други пропуски в работата на административните органи, чиито актове се оспорват пред съда - неизпращане напълното окомплектовано и надлежно заверено копие от преписката, неизпращане на пълен списък на заинтересованите лица, както и на грешно посочване на техните адреси.

През 2009 год. от Административен съд - Ямбол са разгледани общо 233 бр. касационни дела, от които 219 бр. новообразувани и 14 бр. останали висящи към 01.01.2009 год.

През отчетния период в Административен съд-Ямбол са свършени общо 497 бр. дела, от които 291 бр. първоинстанционни и 206 бр. касационни.

Процентът на свършените първоинстанционни дела за срок до 3 месеца е общо 95.88% при 95.38% за 2008 год. и 94 % за 2007 год. Общо свършените 206 бр. касационни дела по срокове се разпределят както следва:

- в срок до 1 м. - 30 бр. или 14.56 %

- в срок от 1 м. до 3 м. - 172 бр. или 83.50 %

- в срок над 3 м. - 4 бр. или 1.94 %.

Всички съдебни актове по свършените дела са постановени в 1 - месечния срок.

Както през предходните 2007 год. и 2008 год. и през 2009 год. в Административен съд - Ямбол няма образувани дела за бавност.

И през отчетната 2009 година разпределението на делата продължи да се извършва на принципа на случайния избор.

Дейността на съда е организирана по начин, осигуряващ обслужване на гражданите на едно място, лесно за намиране и достъп. За целта се поставиха указателни табели за местонахождението на всички служби и съдебни зали в сградата. Осигурен е удобен и лесен достъп за хора с увреждания до съответните служби.

През изминалата 2009 г., в съответствие с Плана за подобряване работата на съда, Административен съд - Ямбол създаде Информационен център, чието официално откриване предстои*. В този център се предоставя целия набор от услуги на граждани и адвокати.

През 2009 г. Административен съд - Ямбол бе обявен за единствен към момента административен съд – модел в програмата “Съдилища - модели и съдилища - партньори”.

 

*Официалното откриване на сградата на Административен съд – Ямбол и на Информационния център ще бъде на 29 март от 14 часа.