1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отмени мълчалив отказ на общината за предоставяне на информация

Размер на текста:

Със свое решение Административен съд – Ямбол отмени мълчалив отказ на кмета на община Ямбол за предоставяне на информация по жалба на издателя на вестник "Тунджанец" Диана Бончева.

На 08.02.2010 г. Бончева депозирала в Общината заявление за достъп до обществена информация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни – гр. Ямбол". Информацията е поискана със заявление по изискванията на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, но от община Ямбол липсва какъвто и да е отговор на това искане, т.е. прави мълчалив отказ.

"Анализът на законовите разпоредби води до извода, че задълженият субект /община Ямбол/, по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, дължи мотивирано писмено произнасяне", е записано в мотивите за решението на съда. Непроизнасянето представлява мълчалив отказ, което е в нарушение на закона и този отказ следва да бъде отменен.

Тъй като жалбата е изцяло основателна, Административен съд – Ямбол връща преписката на община Ямбол за изрично произнасяне по заявлението в едномесечен срок от влизане на решението в сила. Освен това, осъжда Общината да заплати на Диана Бончева направените по делото разноски в размер на 10 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.