1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд прекрати производство срещу община Ямбол

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол прекрати административно производство, образувано по жалба на Х. С. от Пловдив срещу мълчалив отказ на кмета на община Ямбол. Мъжът е предявил искане до Общината за издаване на заповед за индивидуализиране на недвижим имот на ул. "Търговска" №7, част от който, при нанасянето на кадастралната карта е отчужден, тъй като попада в публична общинска собственост /тротоар/. Жалбата на гражданина обаче е процесуално недопустима, защото е подадена след законовия 14-дневен срок. Този срок е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на оспорване на административния акт. Поради тази причина в определението на Административен съд – Ямбол е записано че, "оставя без разглеждане жалбата на Х. С. и прекратява административното производство".

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 ал.1 АПК.